Dr hab. Janina Czapska, prof. UJ

Doktor habilitowana nauk prawnych,
Kierownik Katedry Socjologii Prawa UJ.

Staże zagraniczne

 • 1993-1995, stypendium badawcze, Niemcy, Fundacja Humboldta na Uniwersytecie J. Goethego we Frankfucie nad Menem (Goethe Universität, Frankfurt am Main, Institut für Kriminalwissenschaften und Rechtsphilosophie)
 • 2006, stypendium badawcze, Niemcy, Instytut Zagraniczny i Międzynarodowy Prawa Karnego im M. Plancka we Freiburgu (Max-Planck-Institut für ausländisches und internationales Strafrecht)

Projekty badawcze

Zainteresowania naukowe

 • stosowanie prawa karnego
 • prewencja kryminalna na poziomie lokalnym i krajowym
 • bezpieczeństwo i poczucie bezpieczeństwa obywateli
 • prywatyzacja bezpieczeństwa
 • nauka o policji

Prowadzone zajęcia

 • Psychologia społeczna, wykład dla studentów prawa i administracji WPiA UJ
 • Nauka o policji, wykład dla studentów prawa i administracji WPiA UJ
 • Wprowadzenie do metod i technik badawczych, warsztaty dla studentów prawa i administracji WPiA UJ
 • Seminarium magisterskie dla studentów prawa i administracji WPiA UJ

Wybrane publikacje

 • J. Czapska, M. Borucka-Arctowa, K. Daniel, Typologia postaw wobec sądu w świetle badań empirycznych, Uniwersytet Jagielloński, Kraków 1990.
 • J. Czapska, J. Błachut, J. Widacki, Zagrożenie przestępczością, Instytut Spraw Publicznych, Warszawa 1997.
 • J. Czapska, J. Widacki, Bezpieczny obywatel - bezpieczne państwo, Redakcja Wydawnictwo Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego 1998.
 • J. Czapska, J. Wójcikiewicz, Policja w społeczeństwie obywatelskim, Zakamycze, Kraków 1999.
 • J. Czapska, Witold Krupiarz, Zapobieganie przestępczości w społecznościach lokalnych, Instytut Spraw Publicznych, Warszawa 1999.
 • J. Czapska, J. Widacki, Bezpieczeństwo lokalne. Społeczny kontekst prewencji kryminalnej, Instytut Spraw Publicznych, Warszawa 2000.
 • J. Czapska, H. Kury, Mit o represyjności albo o znaczeniu prewencji kryminalnej, Zakamycze, Kraków 2002.
 • J. Czapska, Bezpieczeństwo obywateli. Studium z zakresu polityki prawa, Polpress, Kraków 2004.
 • J. Czapska, S. Waltoś, Zgubiona szybkość procesu karnego. Jak ją przywrócić?, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2005.
 • J. Czapska, S. Waltoś, Zgubiona szybkość procesu karnego. Światło w tunelu, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2007.
 • J. Czapska, Wbrew stereotypom. Społeczny i normatywny wizerunek straży miejskich w Polsce, Adam Marszałek, Toruń 2011.
 • J. Czapska, Zapobieganie przestępczości przez kształtowanie przestrzeni. Teoria, badania, praktyka, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2012.
 • J. Czapska, M. Szeląg-Dylewski, Mediacja w prawie, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2014.

Kontakt