Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Centrum Alternatywnego Rozwiązywania Sporów przy Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego (Centrum ARS) powstało 2010 r. na mocy zarządzenia nr 57 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie z dnia 12 sierpnia 2010 r. Jego powstanie zainicjowali: Dr hab. Janina Czapska, prof, UJ i Prof. dr hab. Krzysztof Płeszka.  Centrum ARS stanowi samodzielną jednostkę organizacyjną Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego. Siedziba Centrum znajduje się w budynku Collegium Wróblewskiego Uniwersytetu Jagiellońskiego. W działalność Centrum zaangażowani są pracownicy naukowi Wydziału Prawa i Administracji UJ, doktoranci, mediatorzy oraz studenci. Kierownikiem Centrum ARS w kadencji 2019-2023 jest dr hab. Dobrosława Szumiło-Kulczycka, prof. UJ.

Zadania Centrum ARS

Do zadań Centrum ARS należy inicjowanie, organizowanie i koordynowanie różnorakich form aktywności naukowej, w tym przede wszystkim badawczej, w zakresie analiz różnych możliwości rozwiązywania sporów przez prawo. Ponadto funkcją Centrum jest koordynowanie i wzbogacanie oferty dydaktycznej Uniwersytetu oraz praktyczne wykorzystywanie alternatywnych metod rozwiązywania sporów.

Działania Centrum ARS

Działalność Centrum ARS obejmuje trzy główne filary:

I. działalność mediacyjna

 • prowadzenie mediacji i innych polubownych metod rozwiązywania sporów, działalność ekspercka i konsultacyjna - realizowanych na zlecenie instytucji publicznych i prywatnych;
 • świadczenie pomocy w rozwiązywaniu sporów w środowisku akademickim;

II. działalność naukowa

 • inicjowanie i organizowanie prac badawczych związanych z problematyką sądowych i polubownych sposobów rozwiązywania konfliktów przez prawo, podejmowanych z punktu widzenia różnych dyscyplin nauki, w tym przede wszystkim socjologii prawa, psychologii społecznej oraz filozofii i teorii prawa oraz poszczególnych nauk dogmatycznych;
 • inicjowanie w wyżej wskazanym zakresie różnych form współpracy, w szczególności współpracy badawczej z innymi jednostkami Uniwersytetu, krajowymi i zagranicznymi ośrodkami akademickimi, instytucjami publicznymi, organizacjami społecznymi oraz grupami zawodowymi;
 • przygotowywanie i wydawanie publikacji naukowych;

III. działalność dydaktyczna

 • prowadzenie zajęć teoretycznych i praktycznych oferowanych w ramach programu studiów kierunków: Prawo oraz Administracja;
 • prowadzenie pozaprogramowych warsztatów, kursów, szkoleń itp., oferowanych wszystkim studentom Uniwersytetu oraz absolwentom szkół wyższych, prawnikom praktykom i innym grupom zawodowym;
 • organizowanie konkursów naukowych;
 • organizowanie i udział w seminariach, sympozjach, konferencjach, zjazdach naukowych itp.;
 • prowadzenie studiów podyplomowych z zakresu mediacji i innych alternatywnych metod rozwiązywania sporów;
 • propagowanie wiedzy na temat alternatywnych metod rozwiązywania sporów (ADR), promowanie dróg polubownych, w szczególności wśród studentów oraz prawników; tworzenie warunków sprzyjających dyskusji naukowej oraz wymianie doświadczeń mediatorów i innych osób zajmujących się problematyką rozwiązywania sporów; ocena regulacji prawnych i praktyki stosowania prawa w zakresie rozwiązywania sporów oraz formułowanie postulatów de lege ferenda.